Słowo Biskupa Łomżyńskiego przed IX Festiwalem Młodych
Płonka Kościelna 16 czerwca 2018 r.

 

Duch Święty źródłem wolności!

Kochana Młodzieży,
Duch Święty, który „przenika głębokości Boże” (1Kor.2,10), jest równocześnie światłem dla sumienia człowieka i źródłem jego prawdziwej wolności. W sumieniu, Bóg pozwala nam usłyszeć Jego głos i poznać prawo osiągające swoją doskonałość w miłości Boga i bliźniego.

Kiedy człowiek przyjmuje to prawo w świetle i mocy Ducha Świętego, wtedy najpełniej urzeczywistnia swą wolność. Ale nasze sumienie potrzebuje Bożego światła, aby właściwie rozeznać to, co jest naszym prawdziwym dobrem i odróżnić autentyczną wolność od tego co w rzeczywistości jest tylko jej pozorem, albo wręcz zaprzeczeniem. Potrzebujemy więc mądrości i miłości Boga, który najpełniej objawił swój zamysł wobec człowieka w Jezusie Chrystusie, naszym Mistrzu i Zbawicielu.

 

Trwając w Jego słowie nie zagubimy drogi autentycznej wolności Bożych dzieci, zgodnie z zapewnieniem, które sam Jezus nam daje: „Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31-32). Wybierając z miłości posłuszeństwo woli Ojca, „Chrystus ukrzyżowany objawia autentyczny sens wolności, w pełni go realizuje poprzez całkowity dar z siebie i powołuje swoich uczniów do udziału w tej samej wolności” (Veritatis splendor, 85). Za sprawą takiego urzeczywistnienia własnej wolności, która prowadzi do całkowitego daru z siebie, Jezus zbawia na zawsze człowieka, który nadużywając wolności oddalił się od Boga, wyzwala go z niewoli grzechu i obdarza go prawdziwą wolnością udzielając mu swego Ducha (por. Rz 8, 2; Ga 5, 1. 13). Mówi nam św. Paweł: „gdzie jest Duch Pański - tam wolność” (2 Kor 3, 17). Zsyłając swego Ducha, zmartwychwstały Jezus stwarza życiową przestrzeń, w której ludzka wolność może się w pełni urzeczywistniać.
Rzeczywiście, to dzięki mocy Ducha Świętego dar, jaki Jezus złożył z siebie Ojcu poprzez swą śmierć i zmartwychwstanie, staje się źródłem i wzorem wszelkich autentycznych kontaktów człowieka z Bogiem i braćmi. „Miłość Boża - pisze św. Paweł - rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany” (Rz 5, 5). Uosobieniem tego „nowego prawa” wolności i miłości jest Jezus Chrystus, ale jednocześnie - w całkowitej zależności od Niego i Jego odkupienia - wyraża się ono w Matce Bożej. Pełnia wolności, będąca darem Ducha, wyraziła się w sposób najpiękniejszy przez wiarę Maryi i Jej posłuszeństwo Bogu. Dlatego cieszę się że u Matki Bożej na IX Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej, będziecie mogli - dzięki zaangażowaniu wielu osób - odkryć sens życia w wolności dzieci Bożych. Serdecznie zapraszam Was do udziału w tym wydarzeniu.
Niech Maryja, Matka Chrystusa i nasza Matka, będzie nam najlepszą i najczulszą Przewodniczką, w coraz głębszym i radosnym odkrywaniu Ducha Świętego jako źródła prawdziwej wolności w naszym życiu!


+ Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński